Výsledky léčby AMSC


Léčba onemocnění pohybového aparátu kmenovými buňkami – nové poznatky z konference ICMS  5/2012

Nejnovější poznatky o léčbě artrózy kmenovými buňkami zazněly na mezinárodní konferenci International Cellular Medicine Society (ICMS) konané v květnu 2012 v USA.
Dr. Centeno z klinického pracoviště Centeno - Schultz Clinic, Colorado, USA prezentoval výsledky desetileté práce související s preklinickým a klinickým výzkumem podání kmenových buněk při léčbě artrózy velkých kloubů s následujícími výsledky:

  • Sledoval 339 pacientů s artrózou II.-IV. stupně léčených vlastními kmenovými buňkami po dobu 3 měsíců až 4 let. Navíc u 50 z nich prováděl opakované sledování s pomocí zobrazovacích vyšetření magnetickou rezonancí.
  • Výsledky ukázaly podstatné zlepšení klinického stavu spojeného s ústupem bolesti, zlepšením nebo úplnou úpravou chůze, objektivním zlepšením na magnetické rezonanci postižených kloubů.
  • V případě pacientů s nejtěžším IV. stádiem artrózy kyčelního nebo kolenního kloubu, kterým byla doporučena totální náhrada kyčelního nebo kolenního kloubu,  bylo dosaženo dramatického zlepšení léčbou kmenovými buňkami bez nutnosti podstupovat klasickou operaci vedoucí k totální náhradě postiženého kloubu kloubem umělým. Dokonce 66% kandidátů na náhradu kolenního kloubu a 79% kandidátů náhrady kyčelního kloubu z celkového počtu 200 pacientů bylo pomocí kmenových buněk natolik zlepšeno, že nebylo nutno přistoupit k další invazívní chirurgické léčbě. Pouze 5 pacientů s postižením kolenního kloubu a 12 pacientů s postižením kyčelního kloubu z výše uvedených 200 pacientů muselo podstoupit umělou náhradu postiženého kloubu po 1-2 letech od aplikace kmenových buněk.
  • Aplikace kmenových buněk je velice bezpečná, mnohem bezpečnější než podstoupení operace umělé náhrady velkého kloubu, která je zatížena závažnými vedlejšími účinky v 7,7%-10% případů (dle literárních údajů). Tyto závažné vedlejší účinky vyplývají zejména z komplikací po chirurgické operaci spojené s totální náhradou velkého kloubu – infekce v místě kloubu i systémová infekce – sepse, vznik žilní trombózy a následné život ohrožující plicní embolie, komplikovaná a zdlouhavá rehabilitační péče, výrazná bolestivost po operaci vyžadující opakované podávání velkých dávek analgetik, které dále poškozují a zatěžují vnitřní orgány (játra, ledviny, žaludek), nutnost celkové anestézie, která je nevhodná nebo kontraindikovaná pro kardiaky a starší pacienty. Dlouhé čekací doby před operací v řádu měsíců až let dále zhoršují utrpení pacientů s artrózou.
  • Žádné z výše uvedených vedlejších účinků nebyly pozorovány v případě léčby artrózy pomocí kmenových buněk v souboru 339 léčených pacientů. V průběhu sledování se nevyskytl ani jeden případ rakoviny, ani jeden případ infekční komplikace v souvislosti s podáním kmenových buněk. Mírné vedlejší účinky u méně než 5% pacientů v podobě přechodné ztuhlosti a bolestivosti kloubu v prvních dnech po aplikaci odezněly během několika dnů bez nutnosti podání nesteroidních analgetik/antirevmatik. Jiné závažné vedlejší účinky spojené s léčbou kmenovými buňkami nebyly pozorovány.

 

Komentář k prezentovaným výsledkům:

  • Vedle klinického přínosu je také pro společnost nezanedbatelný přínos ekonomický. Jestliže klasická operace spočívající v totální náhradě velkého kloubu a následná rehabilitační a celková léčebná péče vyžaduje částky v řádu statisíců Kč, pak léčba vlastními kmenovými buňkami včetně následné péče se pohybuje v řádu desetitisíců Kč na pacienta. Ve většině případů léčba kmenovými buňkami u indikovaných případů vede k podstatnému zlepšení až bez nutnosti podstupovat velmi zatěžující klasickou operaci.